Onze Programma’s

vertrouwen en begeleiding

Onze programma’s bieden een breed palet aan activiteiten, waardoor jongeren bezig kunnen zijn met wat hen boeit en raakt. Zo winnen zij aan zelfvertrouwen, kunnen zij andere vaardigheden opdoen en komt er ruimte om te werken aan persoonlijke ontwikkeling, zelfbeeld en persoonlijke kwaliteiten. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden als, samenwerken, controle over emoties en omgaan met conflicten.

Kortom onze programma’s richten zich op:

 1. stimuleren van talentontwikkeling
 2. functioneren als rolmodel
 3. opbouwen van een sociaal netwerk
 4. aanpakken van persoonlijke, gedrags- of sociale problemen
 5. vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding
 6. bevorderen van actieve participatie in de samenleving
 7. het vinden van een toekomstperspectief in opleiding en werk.

  De programma’s zijn modulair opgebouwd en kunnen op basis van de behoeften en wensen van de groep ofwel van het kind of de jongere samengesteld worden. Na de intake bij DUCE volgt een observatieperiode waarin wij het kind of jongere leren kennen en begrijpen. Na deze periode wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld met daarin persoonlijke behandeldoelen en een plan van aanpak om deze doelen te bereiken. De behandeldoelen worden samen met het kind of de jongere, de ouders/verzorgers, begeleiders en de behandelaar opgesteld. Er wordt periodiek met de betrokkenen geëvalueerd op de opgestelde doelen en bijgestuurd indien nodig. Bij de start van groepsprogramma’s informeren wij de ouders tijdens bijeenkomsten. Ook worden de ouders en begeleiders periodiek geïnformeerd over de vorderingen via een nieuwsbrief. 

 

 

Wij ondersteunen en adviseren de ouders/verzorgers door middel van gesprekken en huisbezoeken bij het ouderschap en de opvoeding van hun kind. Uitgangspunt voor ouderbegeleiding is om aan te sluiten bij de vragen die de ouder heeft en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de jongeren.

Zo’n breed scala aan activiteiten kunnen wij niet geheel zelfstandig uitvoeren. Wij zijn dan ook trots dat wij bij de uitvoering kunnen rekenen op even betrokken en bevlogen samenwerkingspartners.

ONZE MODULES

Educatie en Werk

Opleiding & Werk

Wij bieden Nederlands, rekenen en burgerschap aan in de vorm van gepersonaliseerd leren. Om dit in kaart te brengen, starten we met een nulmeting om te kijken wat het niveau is. Op basis daarvan kan de jongere zijn/haar eigen route bepalen/bewandelen.

Veel jongeren, vooral die met een multiculturele achtergrond, hebben moeite een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Gemeenten laten voor deze doelgroep, zoals bijvoorbeeld voor vroegtijdige schoolverlaters, verschillende programma’s uitvoeren. Toch kennen ook deze programma’s een substantieel aantal uitvallers of bereiken zij onvoldoende die groepen die daar baat bij zouden moeten hebben. Daardoor stromen te veel van deze jongeren voortijdig uit en/of komen daardoor zelfs voor eenvoudige en laagbetaalde banen niet in aanmerking.

Deze programma’s sluiten onvoldoende aan op de behoeften en de belevingswereld van deze jongeren. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit dat het deze jongeren ontbreekt aan perspectief. En dat het in hun netwerk en sociale omgeving ontbreekt aan voorbeelden en rolmodellen waardoor hun horizon/perspectief beperkt blijft. Daarnaast hebben zij door afgebroken opleidingen en/of onvoldoende stageplekken geen kennis van de (on)geschreven regels van de arbeidsmarkt. Om jongeren toch een perspectief op opleiding en werk te bieden, bieden wij de volgende modules:

Opleiding, Werk & Ondernemerschap

Tijdens deze module wordt gewerkt aan het verkennen, wat er op het gebied van opleiding mogelijk is en wat de jongeren boeiend en interessant vinden. Want het kennen van de eigen voorkeuren en mogelijkheden maakt het zoeken naar- en het voorbereiden op school of werk makkelijker.

Maar ook wordt er aandacht besteed aan het opbouwen van zelfvertrouwen. Veel jongeren hebben door vooroordelen, stereotypering in de media en op school en bij de overheid een negatief zelfbeeld. Dus is het van belang dat zij hun talenten leren (her)ontdekken en mogelijkheden gaan verkennen.

Jongeren die willen werken moeten over de benodigde vaardigheden beschikken. Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan wat de jongere al kan en wat er nog geleerd moet worden.

Vaak zijn de ‘soft skills’ niet of onvoldoende ontwikkeld, waardoor zij niet aangenomen worden en/of zich niet op de werkplek kunnen handhaven. Elke werkgever vindt, je houden aan de gedragscodes als een hand geven, de juiste kleding dragen en op tijd komen, belangrijk.

Kortom in deze module staan het ontwikkelen van een perspectief op opleiding en werk dan ook centraal evenals het verwerven van sociale vaardigheden.

Deze module wordt uitgevoerd door een expert op het gebied van werk, opleiding en ondernemerschap.

Locatie: Dynamostraat 32, 3083AK Rotterdam

Workshop ‘Hoe presenteer je jezelf’

Kwetsbare jongeren hebben vaak veel nare ervaringen opgedaan waardoor hun zelfbeeld laag is. Het is voor hen daarom ook moeilijk zichzelf te presenteren. Pas als zij zich gezien en gehoord voelen stellen zij zich open voor wat zij kunnen leren en kunnen zij door nieuwe positieve ervaringen groeien.

Tijdens deze workshops gaan we intensief met de jongeren aan de slag om hun persoonlijke presentatie, hun motivatie en hun zelfvertrouwen te vergroten. Nadat de vragen ‘wie ben ik?, ‘wat kan ik?’, ‘wat wil ik’? zijn beantwoord, gaan we in op hoe we dat vervolgens naar voren gaan brengen.

In deze tijd is presentatie en imago immers belangrijk: hoe je overkomt en wat je wilt uitstralen bepaald mede wat je bereikt. Er is aandacht voor verbale en non-verbale communicatie. Daarnaast komen verschillende soorten social media aanbod, zoals Instagram, LinkedIn, Facebook, Tik tok etc.

Er wordt uitleg gegeven over de inzet van elk medium en hoe je deze optimaal kan inzetten en benutten. In deze workshop is ook aandacht voor grafische vormgeving, zoals zelf foto’s en teksten bewerken en hoe om te gaan met de programma’s die daarvoor gebruikt worden.

Deze workshop wordt begeleid door een expert op het gebied van social media

Locatie: HBS ‘s-Gravendijkwal 58, 3014 EH Rotterdam

Sollicitatie workshop

Voor veel jongeren is jezelf voorstellen, oogcontact maken en vragen stellen niet vanzelfsprekend. Deze jongeren zijn niet bekend met de codes op de werkvloer. Zij hebben niemand in hun sociale omgeving die hun leert wat de ongeschreven regels zijn en hoe ze zich moeten voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Bijvoorbeeld dat je telefoon uit hoort te staan, of dat je rechtop moet zitten. Deze workshop laat jongeren kennismaken met de ins en outs van solliciteren, zodat ze goed zijn voorbereid op het vinden van een baan of stage.

Tijdens de sollicitatieworkshop wordt aandacht besteed aan het maken van een CV en aan het sollicitatiegesprek.

In de workshops besteden wij aandacht aan:

 • Hoe je vacatures vindt
 • Hoe je een LinkedIn account kunt aanmaken
 • De do’s and don’ts van een sollicitatie gesprek
 • Hoe presenteer je jezelf.
 • En hoe je een pakkende motivatiebrief maakt.

En natuurlijk worden er sollicitatiegesprekken geoefend!

Locatie: HBS ‘s-Gravendijkwal 58, 3014 EH Rotterdam

Workshop Praktische Skills

Om de jongeren de gelegenheid te bieden praktische vaardigheden op te doen en kennis te maken met beroepsvaardigheden, organiseren we de workshops ‘Praktische Skills’. Hier kunnen zij kennis maken met beroepen, zoals kapper, winkelmedewerker, keukenmedewerker, ed. Maar ook enkele praktische vaardigheden zoals het maken van een sapje of het bakken van een broodje, kunnen aan bod komen.

Op deze wijze maken zij kennis met mogelijke beroepen en welke vaardigheden deze vragen. Komen zij er achter of zij dat kunnen en of zij dat leuk vinden. Naast het opdoen van praktische kennis en vaardigheden, stelt het hen tevens in staat, bewuster met beroepskeuzes om te gaan en inzicht te krijgen waar hun talenten liggen.

Locatie: HBS ‘s-Gravendijkwal 58, 3014 EH Rotterdam

Cultuur & Sport

Cultuurbeoefening, zoals muziek, dans, theater, spoken word, graffiti, film, heeft een positieve invloed op de emotiehuishouding van jongeren en op hun toekomstverwachtingen. ‘Aan cultuur doen’ geeft plezier, is niet prestatiegericht en draagt bij aan het zelfvertrouwen van jongeren. Sport, kunst en cultuur sluiten aan bij wat jongeren bezighoudt en gaan uit van mogelijkheden in plaats van problemen. Door kleine interventies die inspelen op de verbeelding, door bijvoorbeeld te spelen, te vallen en weer op te staan; door samen gedichten te maken, samen te zingen, samen virtuele kunst te maken, doen zij positieve ervaringen op. Daarnaast is cultuur beoefenen goed voor hun creativiteit, inlevingsvermogen en het vermogen om je uit te drukken en je te presenteren. Kunst en cultuur dragen ook bij aan het begrijpen van de ander zijn (gedachten-)wereld. Wij bieden dan ook de volgende modules:

cultuur en sport
Workshop Dialoog

In deze workshop worden vaardigheden ontwikkeld die de jongere helpt met het opbouwen van relaties met anderen en het hanteren van verwachtingen van hun omgeving. Hierbij gaat het om zaken als bewustwording en ontwikkeling van het zelf en een positief zelfbeeld, het aangaan van relaties, het leren verplaatsen in en omgaan met anderen, het reflecteren op eigen gedrag, conflicthantering en het maken van eigen keuzes en het vergroten van zelfvertrouwen en persoonlijke weerbaarheid binnen een groep.

Zo wordt de zelfsturing vergroot, die van grote invloed is op andere terreinen of het nu gaat om bijvoorbeeld het kiezen voor een gezonde leefstijl of het juist niet meedoen aan pesten.

In deze workshop leren jongeren zichzelf bewust te uiten door middel van dialogen. Zij leren naar elkaar te luisteren en daarop te reageren. Door het maken van scenario’s en deel te nemen aan participatief theater leren zij hoe het is om in de schoenen van een ander te staan. Dit gebeurt op basis van hun eigen verhaal. Het ontwikkelen van eigen regie staat tijdens deze workshop centraal. De ervaring leert dat deze methode het eigen inzicht vergroot omdat de persoonlijke situatie waarin iemand zich bevindt verbeeld kan worden. Bij dit onderdeel gebruiken wij ook andere vormen van expressie, zoals spoken word.

De workshop wordt begeleid door een dramadocent en ‘spoken word’ artiest.

Locatie: HBS, ‘s-Gravendijkwal 58, 3014 EH Rotterdam

Schrijf je eigen song!

Die gelegenheid bieden we in deze workshop!

In deze workshop werken de jongeren aan hun eigen song/anthem. Hierbij leren ze hoe ze een tekst kunnen schrijven, bijvoorbeeld vanuit eigen ervaringen. De gedachte hierachter is dat schrijven (hoe eenvoudig ook) een vorm is om jezelf te leren uiten. En schrijven is een goede methode om emoties anders dan vocaal te uiten. We laten voorbeelden horen, aan de hand waarvan zij zelf gaan schrijven en melodieën verzinnen.

De begeleiding van deze workshop wordt gedaan door een producer en een songwriter / vocal coach.

Locatie: HBS, ‘s-Gravendijkwal 58, 3014 EH Rotterdam

Breakdance WISER

Jongeren houden zich graag bezig met muziek en dans. Vooral de Hiphop cultuur is erg populair. De hiphop cultuur kent een eigen stijl qua kleding en taal. Tijdens deze workshop wordt daar bij aan gesloten en stellen wij de jongeren in de gelegenheid zich op hun eigen manier te uiten.

Breakdance ontstond eind jaren zeventig in de buitenwijken van New York en wordt ook wel

b-boying en b-girling of breaking genoemd. Breakdance combineert onder andere bewegingen van vechtsport, dans en acrobatiek.

Doordat de begeleiders zelf deel uit (hebben) gemaakt van deze cultuur, kunnen zij aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van de jongeren en winnen daarmee hun vertrouwen. Het wordt daardoor voor de jongere makkelijker zich te uiten en dingen bespreekbaar te maken.

Deze workshops leiden bij de jongeren tot

meer inzicht
uiten van gevoelens
meer zelfvertrouwen
en daardoor krijgen zij de motivatie om door te pakken

Locatie: HBS, ‘s-Gravendijkwal 58, 3014 EH Rotterdam

GEEGEE gaming

Veel jongeren gamen. We weten dat gamen voor jongeren een manier is om contact te onderhouden met vrienden. Soms is het voor sommigen zelfs dé manier om vrienden te spreken of om nieuwe vrienden te krijgen. Daarnaast doen jongeren tijdens het gamen op een laagdrempelige manier sociale vaardigheden op.

Hoewel ouders en volwassenen zich vaak ongerust maken over het gamegedrag van de jeugd, heeft gaming als hobby veel voordelige effecten als:

Oog-handcoördinatie
Doorzettingsvermogen
Reactievermogen
Geduld
Probleemoplossend vermogen
Ruimtelijk inzicht
Creativiteit
Met de workshops GeeGee Gaming sluiten we aan bij de leef en belevingswereld van de jongere. Door het gamen zitten jongeren veel op hun kamer en hebben minder tijd voor sociale contacten. Om die reden wordt in dit aanbod de nadruk gelegd op samenwerken en bewegen.

Het E-street gamez aanbod bestaat namelijk uit een combinatie van gaming en fysieke activiteiten. Juist dit type gaming kan door deze spelelementen aanzetten tot bewegen. We richten ons vooralsnog op voetbal, basketbal, kickboksen en de Fortnite battle arena waar de fysieke en de gaming variant in het aanbod zijn opgenomen. En daarmee komt ook de fysieke en motorische ontwikkeling tot zijn recht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om content te creëren door het opnemen van podcasts, gaming, streaming, videobewerking, product shoots, etc.

Zo kunnen de jongeren tevens hun talenten en ambities in digitale techniek en media ontwikkelen.

Locaties:

Sparta Stadion ‘Het Kasteel’, Spartapark-Noord 1, 3027 VW Rotterdam
Willem Buytewechstraat 147, 3024 XE Rotterdam
Bibliotheek Zuidplein, Annie M.G. Schmidtplein 11, 3083 NZ Rotterdam

Kunst en creatie lessen

In deze workshop worden de jongeren gestimuleerd om hun creativiteit op verschillende manieren te ontdekken. Zij kunnen er tekenen en schilderen. Maar we maken bijvoorbeeld ook logo’s of een customized waterfles.
Creativiteit is een krachtig instrument. Het brengt rust, voldoening en plezier. En het kan je ook meer inzicht in jezelf verschaffen. Dat is een goede basis om eventuele problemen aan te pakken. Want ets moois maken met je eigen handen kan je zelfvertrouwen vergroten. Jongeren die enthousiast en creatief aan de slag gaan, krijgen vaak spontaan ideeën. Ze leren ‘Out of the Box’ te denken en worden meer ‘zelfredzaam’.

Door te tekenen, schilderen en te werken met verschillende materialen verbeteren zij hun motorische vaardigheden en als zij geconcentreerd met hun project bezig zijn verbeterd hun focus en wordt de concentratieboog langer. Maar vooral het plezier in het creatief bezig zijn is belangrijk! Gewoon dingen uitproberen tijdens een workshop waar altijd buiten de lijnen getekend mag worden, daar worden we allemaal gelukkig van!

Locatie: HBS, ‘s-Gravendijkwal 58, 3014 EH Rotterdam

Theaterworkshops

Door jongeren zelf scenes te laten bedenken en direct te laren spelen, leren zij creatief te denken en naar elkaars ideeën te luisteren. Door op deze manier plezier met elkaar te maken, durven ze fouten te maken en gaan gaandeweg steeds beter communiceren.

Deze workshops geven jongeren handvatten om sociaal weerbaarder te worden. Zelfvertrouwen te krijgen en met de eigen emoties om te gaan, maar ook met de emoties van de ander. Maar zij leren ook hoe je ervoor zorgt dat anderen met je samen willen werken en hoe je nieuwe vrienden maakt.

Kortom met deze theaterworkshops versterken de jongeren hun sociale vaardigheden, krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en maken zij makkelijker contact met anderen.

Locatie: De Nieuwe Gaffel, Gaffelstraat 63A, 3014 RC Rotterdam

Sport bij SPC Rijnmond

Sporten en bewegen is gezond! Dat alleen al vormt een reden om onze jongeren deze lessen aan te bieden. Maar voor hen is het meer dan dat! Zij leren via sport en spel om te gaan met winnen en verliezen, samen te werken, krijgen discipline etc. Deze vaardigheden helpen hen verder in het leven.

Elke woensdag bieden we via deze sportlessen de jongere een veilige omgeving waar zij onder leiding van een sportcoach even kunnen ontsnappen aan hun problemen thuis, op school of op straat.

Er wordt gevoetbald, ze kunnen joggen, boksen en hitt trainingen doen. Verder wordt er veel geoefend om de motoriek te verbeteren en hen fit te maken. Maar niet alleen dat, het levert de jongere ook positieve energie op en dit kan weer ingezet worden om, om te gaan met problemen in hun dagelijks leven.

Verder kan sport leerervaringen bieden over bv, ‘wie ben ik’, ‘hoe wil ik in het leven staan’, ‘welke talenten en vaardigheden heb ik?’ en hoe kan ik die verder ontwikkelen’ en ‘hoe kan ik omgaan met ruzie of stress’. Sport kan op die manier een doel in het leven bieden dat richting geeft aan hun leven binnen en buiten de sport.

Locatie: Sport Performance Centre Rijnmond, Reitdiep 1, 3077 AZ Rotterdam

ongezonde leefstijl

De leefstijl van jongeren

Ongezonde leefstijlfactoren en psychische problemen komen vaker voor onder laagopgeleide jongeren. Jongeren op het VMBO vormen een omvangrijke groep. Bij hen komt roken, alcoholgebruik, overgewicht, cannabisgebruik en riskant seksueel gedrag en psychische problemen zoals emotionele problemen en gedragsproblemen vaker voor. Daarom is preventie belangrijk.

Om die reden zijn onze modules gericht op gedragsbeïnvloeding van de jongere.

Mindfulness workshops

Stressvolle gebeurtenissen in het leven van de jongeren leiden tot probleemgedrag als middelengebruik en criminaliteit. Des te belangrijker is het dat zij leren om te gaan met stress.

Het blijkt dat jongeren die dezelfde stress ervaren maar lezen of sporten voor een groot deel het probleemgedrag niet of minder vertonen. Dit laat zien dat het aanleren van coping gedrag dat hen verder helpt in hun latere leven van belang kan zijn.

Daarom is het belangrijk dat deze jongeren beter hun gedachten leren sturen en dat zij niet voortdurend denken aan een slechte gebeurtenis, maar denken aan wat beter zou kunnen.

De mindfulness workshops bieden deze mogelijkheid. Jongeren leren hoe ze hun ademhaling en emoties onder controle kunnen krijgen. Waardoor ze afstand kunnen nemen van chaotische en onprettige gedachten en zich beter kunnen concentreren op het hier en nu. Op deze manier kunnen zij gezondere coping vaardigheden ook voor de lange termijn ontwikkelen.

Deze workshops zijn speciaal ontworpen voor de jongeren en sluiten aan op hun ervaringen en taalgebruik.

Locatie: HBS ‘s-Gravendijkwal 58, 3014 EH Rotterdam

Workshop Gezonde leefstijl

Jongeren willen nogal eens experimenteren met roken, drugs, relaties en seksualiteit, uitgaan, eten en drinken. Zij maken zich los van hun ouders, ontwikkelen een eigen identiteit. Het zelfbeeld verandert mede onder invloed van hun omgeving en sociale media. Veel jongeren zijn nog niet voldoende weerbaar, overzien de gevolgen van hun gedrag niet goed en kunnen zich niet altijd beheersen. Ook is het bekend dat jongeren door sociale en groepsdruk veel stress en mentale druk ervaren. Dat kan gevolgen hebben voor hun zelfvertrouwen en hun faalangst vergroten. Kwetsbare jongeren lopen grotere gezondheidsrisico’s dan andere jongeren.

Met deze workshops willen we een gezonde leefstijl bij de jongeren bevorderen. Zij gaan dan ook in op een veelheid van thema’s die daarmee te maken hebben. Denk aan voeding, bewegen, het belang van slapen en de nadelige gevolgen van middelengebruik. Psychische en lichamelijke gezondheid staan in deze workshops centraal. Een gezond lichaam is immers de basis om dagelijks te kunnen functioneren en je staande te houden in de samenleving.

Voor dit onderdeel zetten wij een lifecoach in.

Locatie: HBS, ‘s-Gravendijkwal 58, 3014 EH Rotterdam

Koken met de gaffel moeders en tantes

Samen met moeders en tantes worden er elke donderdag lekkere gerechten klaar gemaakt. De jongeren helpen met de bereiding of koken zelf een maaltijd. Zo worden zij zich bewust van hun eetgedrag en wat gezonde voeding is. Leren koken op jonge leeftijd kan een positieve invloed hebben op de eetgewoontes op latere leeftijd.

Maar koken heeft nog meer voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de motorische en lichamelijke ontwikkeling. Door het rollen, kneden en roeren van het eten werken de kinderen namelijk aan hun fijne motoriek en handvaardigheid.

Maar ook cognitief heeft leren kokkerellen meerdere voordelen. Zij leren namelijk via het samenstellen van boodschappenlijstjes, waar je op moet letten om een betaalbare en toch lekkere maaltijd samen te stellen. Door samen met de moeders en tantes te koken is het gezellig en wordt er gelijk aan de sociale vaardigheden gewerkt. Deze activiteit vergroot de zelfredzaamheid en daarmee het zelfvertrouwen.

Locatie: Dynamostraat 32, 3083AK Rotterdam

Neem voor meer informatie

contact met ons op of meld je aan.