Dumfries Unlimited
Care & Education

DUCE biedt specialistische jeugdhulp aan kwetsbare kinderen en jongeren van 10 t/m 23 jaar met complexe psychologische en sociale problemen op meerdere leefgebieden, door hen te begeleiden naar opleiding of werk. DUCE biedt elk kind en jongere specialistische behandeling middels op maat gemaakte trajecten die gebaseerd zijn op wat zij nodig hebben.

Wij geloven in het versterken van de hele leefwereld van het kind of jongere. Door het bieden van ondersteuning aan ouders/verzorgers, scholen en andere betrokken zorg professionals, wordt het kind of jongere systemisch verder geholpen in zijn ontwikkeling. 

Door de kinderen en jongeren op een positieve en persoonlijke manier te benaderen, de aandacht te geven die zij nodig hebben en verdienen worden zij in hun kracht gezet.
Zo laten wij ze zien hoe zij hun kansen en talenten kunnen benutten en verzilveren.

ONS AANBOD

Individuele behandeling (GGZ)

DUCE biedt specialistische individuele behandeling aan kinderen en jongeren die dit nodig hebben. De behandeling die wij bieden is geschikt voor kinderen die kampen met complexe psychologische en/ of sociale problemen en daardoor vastlopen in meerdere leefgebieden. De behandeling wordt geboden aan kinderen en jongeren die (ernstig) belemmerd worden in hun ontwikkeling door een combinatie van opvoedings- of gezinsproblematiek, psychische problemen, sociale problemen, leerproblemen of (licht) verstandelijke beperking.

Educatieve dagbesteding

Een cruciaal onderdeel van de gehele behandeling van de kinderen en jongeren van DUCE is de educatieve dagbesteding. Deze bestaat uit modulaire en thematisch opgebouwde programma’s. Onze programma’s richten zich op:

  • aanpakken van persoonlijke, gedrags- of sociale problemen
  • stimuleren van talentontwikkeling
  • het vinden van een toekomstperspectief in opleiding en werk
  • bevorderen van actieve participatie in de samenleving
  • opbouwen van een sociaal netwerk
  • vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding

Ouderbegeleiding

cultuur en sport

DUCE gelooft in gerichte systemische aanpak die de gehelen leefwereld van de kinderen en jongeren raakt. Daarom bieden wij ouders/ verzorgers die vastlopen in de opvoeding de begeleiding die nodig is tijdens de ontwikkeling van het kind of de jongere. Wij werken intensief samen met alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind of de jongere.

ONZE JONGEREN

Onze jongeren zijn tot en met 27 jaar zijn door heel verschillende oorzaken aan de kant komen te staan. Jongeren en jongvolwassenen maken dan ook heel wat mee! De weg naar volwassenheid is niet eenvoudig, zelf verantwoordelijk worden voor je geld, op je zelf gaan wonen en wennen aan een nieuwe omgeving op school of werk, zijn daarvan enkele voorbeelden. Dit geldt voor elke jeugdige, maar een flink aantal van hen heeft te maken met situaties die het extra lastig maken, zoals een onveilige thuissituatie door gescheiden ouders, of ouders die zelf problemen hebben zoals weinig inkomen en/of een slechte (psychische) gezondheid. En er zijn jongeren die zelf moeite hebben om aan alle eisen van de samenleving te voldoen en op sommige gebieden niet zo goed kunnen meekomen.

Het kan gaan om jongeren met psychische en gedragsproblematiek. Zo kunnen jongeren last hebben van angsten, depressie, hyperactief zijn of last hebben van trauma’s. En soms hebben zij een licht verstandelijke beperking en een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Het kan gaan om mishandelde jongeren, jongeren met verslaafde ouders of jongeren met een achterstand.

 

horizonverbreding
kwetsbare jongeren

Maar er zijn ook de onzichtbare jongeren die niet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen, maar die wel in de gemeente leven. Ze kunnen zijn uitgeschreven uit het bevolkingsregister of op een ander adres geregistreerd staan dan waar zij wonen. Bijvoorbeeld vanwege problematische schulden, criminaliteit en detentie, huisvestingsnood of thuisproblematiek. Zij hebben voor zover bekend geen (wit) werk, doen geen beroep op een uitkering en staan niet bij een school ingeschreven. Het CBS noemt deze groep dan ook de ‘niet-melders’.

Ook worden kwetsbare jongeren, ‘Probleemjongeren Jongeren’ genoemd. Het zijn de jongeren die probleemgedrag vertonen. In bredere zin wordt de term ook gebruikt om jongeren te omschrijven die te maken hebben met een veelheid aan problemen, zoals gedragsstoornissen, persoonlijke of gezinsproblemen. Of overbelaste jongeren, dit zijn vaak de jongeren met meervoudige persoonlijke en ontwikkelingsproblemen, waardoor zij aan de rand van de maatschappij dreigen te belanden. En dan zijn er nog de Dak- en thuisloze jongeren, jongeren die geen thuis hebben.

Vaak hebben al deze jongeren meerdere problemen tegelijk en kunnen zij als zij geen aansluiting vinden bij de samenleving omdat het hen ontbreekt aan zinvolle dagbesteding, geen onderwijs volgen of werkzaam zijn, sociaal emotionele en cognitieve schade oplopen.

Dus niet alleen de jongere zelf, ook de samenleving als geheel is gebaat bij een positieve ontwikkeling van jongeren. Daar waar de ontwikkeling van jongeren stagneert, ondervindt ook de samenleving daar hinder van. Omdat zij bijvoorbeeld onveilige situaties creëren, voor zichzelf en voor mensen in hun omgeving.
Of omdat ze een beroep moeten doen op schaarse overheidsmiddelen, zoals zorg en hulpverlening.

Om dat te voorkomen en uit de overtuiging dat elke jongere telt en het recht heeft op een plek in de samenleving, heeft ‘DUCE’ programma’s ontwikkeld zodat ook zij mee kunnen doen in de samenleving, op school en op de arbeidsmarkt.

ONZE WERKWIJZE
zelfbeeld verhogen

Niet alle jongeren zijn hetzelfde, ieder heeft een eigen persoonlijkheid en eigen karaktertrekjes. Ook hebben zij verschillende ervaringen en achtergronden. Velen van hen kennen een zogenaamde multi-problematiek.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat deze jongeren alleen een kans van slagen maken als er sprake is van een persoonlijke benadering en als zij trajecten kunnen volgen die rekening houden met wat zij nodig hebben en die aansluiten op hun behoeften en interesses.

Want ook jongeren die achterblijven hebben recht op ontwikkeling. Het zijn geen probleemjongeren, het zijn vaak jongeren die in een problematische situatie terecht zijn gekomen. ‘DUCE’ wil deze jongeren dié ruimte bieden om zich te ontwikkelen, die binnen het huidige zorg en onderwijssysteem niet of onvoldoende geboden wordt.

Dit vergt van ons fantasie, doorzettingsvermogen en geduld en de inzet van externe krachten en samenwerkingspartners. Want zo kunnen we met medewerking van onze samenwerkingspartners jongeren een breed palet van activiteiten bieden, zoals sport, muziek, educatie en activiteiten op creatief gebied. Maar ook onze relaties in de zorg en hulpverlening maken het mogelijk om de jongeren die begeleiding te bieden die zij nodig hebben.

Neem voor meer informatie

contact met ons op of meld je aan.